ردیف موارد
1 اصل فاکتور پرداختی با مهر مرکز مربوطه
2 کپی کامل جواب اقدام پاراکلینیکی یا آزمایشگاهی
3 اصل دستور پزشک جهت اقدام پاراکلینیکی و آزمایشگاهی با مهر پزشک
4 هزینه چکاپ در تعهد بیمه ایران نمی باشد  در صورتی که توسط پزشک متخصص یا فوق تخصص دستور مبنی بر انجام آزمایش بیش از بیست مورد باشد قابل پرداخت می باشد در صورت تجویز پزشک عمومی بیش از  20 مورد  غیر قابل پرداخت می باشد.