ردیف موارد
1 نسخه پزشک حاوی شماره چشم بیمار با مهر عینک سازی و مهر چشم پزشک الزاما در برگه سبز دفترچه
2 پرینت کامپیوتری چشم
3 اصل قبض پرداختی عینک با مهر عینک ساز