ردیف موارد
1 جواب شنوایی سنجی
2 دستور پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مبنی بر لزوم استفاده از سمعک ممهور به مهر سمعک ساز و پزشک متخصص
3 دریافت فاکتور معتبر ممهور به مهر و امضا فروشنده با درج تاریخ و کد اقتصادی و شماره ثبت
4 رویت سمعک ،تطبیق مدل و شماره سریال درج شده با فاکتور و کارت گارانتی