ردیف موارد
1 در صورت استفاده از بیمه پایه در بیمارستان اصل پرونده  کامل بیمارستانی شامل اصل  صورتحساب شرح حال خلاصه پرونده ریز داروها و ریز تمامی کارهای انجام شده و کپی جواب تمامی کارهای انجام شده و ...که 10 روز پس از ترخیص از بیمارستان قابل دریافت می باشد.
2 در صورت عدم استفاده از بیمه گر پایه در بیمارستان ابتدا پرونده کامل بیمارستانی پس از ده رز از بیمارستان دریافت کرده و به بیمه گر پایه مراجعه نموده سپس کپی برابر اصل پرونده به انضمام واریزی بیمه گر پایه  جهت استفاده از بیمه ایران آورده شود.
3 جهت دریافت هزینه پروتز وسایل استفاده شده حین عمل با پرونده بیمارستانی و ارائه فاکتور معتبر از مرکز فروش شامل تاریخ کد اقتصادی و شماره ثبت و مهر بیمارستان مهر پزشک جراح و بیهوشی و مهر مرکز