اطلاعیه های آموزش
ردیف
عنوان
1

اطلاعات تکمیلی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان - زمستان 98

2

دوره آموزش اتوماسیون ​​​​​​​

3

آموزش سبک زندگی - قرآن مهلت ثبت نام تا 1397/09/24

4

آموزش سبک زندگی 2 - قرآن مهلت ثبت نام تا 1397/09/30