بسته آموزشی آمادگی مواجهه با سیل
ردیف
عنوان
1

آموزش آمادگی برای مواجهه با سیل

2

اقدامات پیشگیرانه درهنگام مواجهه با سیل ​​​​​​​

3

آموزش تصویری 1

4

آموزش تصویری 2

5

ویدیوی آموزشی 1

6

ویدیوی آموزشی 2