ردیف موارد
1 ستور پزشک متخصص مغز و اعصاب مبنی بر علت بیماری،نوع بیماری،ناحیه مورد نظر،تعداد جلسات
2 نوار عصب و عضله یا نوار مغز و یا ام ار ای مغز
3 فاکتور مرکز گفتار درمانی و کاردرمانی شامل ریز جلسات،تعداد جلسات  ،مشخص کردن ناحیه مورد نظر ،مدت زمان انجام گفتار درمانی و کاردرمانی و مهر مرکز