ردیف موارد
1  اصل فاکتور آمبولانس
2 اصل فاکتور صورت حساب و خلاصه پرونده بیمارستان مبداء و مقصد
3 صورتحساب و خلاصه پرونده بیمارستان مبداء و مقصد