ردیف موارد
1 دستور پزشک متخصص ارتوپد یا مغز و اعصاب در دفترچه درج گردد.
2 در فاکتور نواحی که فیزیوتراپی انجام شده مشخص گردد ،تعداد و تاریخ جلسات مشخص گردد،مبلغ پرداختی مشخص گرددو فاکتور ارائه شده ممهور به مهر مرکز باشد.
3 بابت هزینه فیزیوتراپی بیش از 10 جلسه کپی گزارش MRI  یاCT اسکن یا رادیولوژی از محل انجام فیزیوتراپی ارائه گردد