ردیف موارد
1 ساعت بستری و ترخیص مشخص باشد.
2 برگ خلاصه پرونده و شرح حال بیمار حاوی علت بستری در اورژانس و اقدامات انجام شده .
3 اصل صورتحساب اورژانس ، با مهر مرکز اورژانس (درمانگاه یا بیمارستان)
4 اصل لیست داروها – آزمایشگاه و لوازم با درج مبلغ هریک با مهر مرکز
5 کپی جواب تمامی کارهای انجام شده