گواهی پزشک فوق تخصص آنکولوژیست حاوی

  1. علت شیمی درمان با ذکر نوع بیماری به طور کامل
  2. Plan درمان شامل      
  • مقدار دوره های مورد لزوم جهت شیمی درمانی
  • فواصل دوره ها
  • تعداد جلسات هر دوره
  • فواصل جلسات
  • نام و دوره ها مورد لزوم جهت شیمی درمانی –دوز مصرفی-نام کشور سازنده در صورتیکه مصرف نوع خارجی لازم باشد علت لزوم مصرف حتما باید به نام دارو ذکر شود
  • زمان شروع و پایان هر دوره مشخص شود.
​​​​​​​       3.جواب پاتولوژی موید بیماری

​​

داروی شیمی درمانی خوراکی در تعهد بیمه ایران نمی باشد حتی اگر در طول قرارداد تجویز شده باشد.