ردیف موارد
1 هزینه های ویزیت حتما در دفترچه درج گردد و ممهور به مهر پزشک باشد.
2 اگر ویزیت در درمانگاه انجام شد حتما مهر پزشک و درمانگاه را داشته باشد.
3 هزینه دارو حتما در دفترچه قید گردد و جمع سهم بیمار و سهم سازمان توسط داروخانه پرشود پرینت دارو از داروخانه گرفته شود .نسخه دارویی ممهور به مهر پزشک و داروخانه باشد.
4 نسخه‌ ها حتما ممهور به مهر پزشک باشد .
5 برای تمامی داروها هم مهر پزشک و هم مهر داروخانه الزامی می باشد.
6 جهت تزریق داخل مفصلی نسخه دارویی ممهور به مهر داروخانه و دکتر،جواب ام ار ای ،قبض
7 برای تزریق حتما تعداد و نوع تزریق مشخص گردد.
8 تزریق و وصل سرم حتما حتما با نسخه دارویی ارائه گردد.
9 داورهای زیبایی و پوستی و خارج از آئین نامه دارویی و فهرست داروهای مجاز کشور در تعهد نیست.
10 در مورد داروهای بیماریهای خاص و صعب العلاج (مطابق تعریف وزارت بهداشت) لازم است در اولین مراجعه، گواهی پزشک با ذکر نوع بیماری ارائه گردد.
11 لطفا دقت شود در هنگام مراجعه به پزشک در صورت ارائه هر گونه دستوراعم از: (دارو، آزمایش سونو گراف، ،ماموگرافی، آندوسکوپی و غیره....) هر سه برگ ممهور به مهر پزشک باشد.