امور بیمه

اطلاعیه‌های بیمه درمان تکمیلی سال 99

ردیف
عنوان
1

 اطلاعیه شماره 1 بیمه درمان تکمیلی سال 99

2

    راهنمای ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات

3

   راهنمای تمدید و مشاهده اطلاعات ثبت شده

4

   راهنمای انصراف


اطلاعیه‌های بیمه درمان تکمیلی سال 98

ردیف
عنوان
1

                                    اطلاعیه شماره 1 بیمه درمان تکمیلی سال 98 (تعهدات بیمه آسیا)

2

                                     اطلاعیه شماره 2 بیمه درمان تکمیلی سال 98 ​​​​​​​

3

                                     اطلاعیه شماره 3 بیمه درمان تکمیلی سال 98 ​​​​​​​

4

                                      اطلاعیه شماره 4 بیمه درمان تکمیلی سال 98 ​​​​​​​

5

                                      اطلاعیه شماره 5  بیمه درمان تکمیلی سال 98

6

                                      اطلاعیه شماره 6 بیمه درمان تکمیلی سال 98

7

                                      اطلاعیه شماره 7 بیمه درمان تکمیلی سال 98

8

                                     اطلاعیه شماره 8 بیمه درمان تکمیلی سال 98

9

                                     اطلاعیه شماره 9 بیمه درمان تکمیلی سال 98


مدارک لازم برای هزینه های درمانی

ردیف
عنوان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14