ردیف موارد
1 گواهی پزشک متخصص زنان یا اورولوژیست مبنی بر طول مدت نازایی و علت نازایی
2 جهت داروهای تجویزی گواهی همان پزشک مبنی بر طول درمان و  دوز مصرفی
3 کپی جواب سونوگرافی یا هیستروسالپنگوگرافی همسر و کپی جواب آزمایش اسپرم شوهر
4 در موارد بیمارستانی شامل IUI – ZIFT –GIFT  میکرواینجکشن و IVF  ارسال کلیه مدارک بیمارستانی و لیست داروها الزامیست .
5 هزینه های مربوط به موارد دیگر به جز موارد فوق مثل فریز جنین و هزینه نگهداری جنین ها به عهده بیمه ایران نیست.