شيوه نامه ذخيره و بازخريد مرخصي همكاران اداري

به پیشنهاد هیأت اجرائی منابع انسانی و تصویب هیأت رئیسه محترم دانشگاه، مرخصی استحقاقی همکاران اداری دانشگاه (رسمی، پیمانی و قراداد کار معین) از تاریخ1396/1/1 به شرح شیوه نامه پیوست ذخیره و یا بازخرید خواهد شد. بدیهی است تا پایان سال جاری بخشنامه­ های قبلی در این زمینه بطور کامل اجرا خواهد شد.