ورزش و سلامت
ردیف
عنوان
1

اطلاعیه حضور اپتومتریست رایگان در دانشگاه

2

اطلاعیه عدم حضور متخصص تغذیه در اردیبهشت ماه 98

3

اطلاعیه عدم حضور متخصص تغذیه در اردیبهشت ماه 98

4

اطلاعیه دوم حضور دندانپزشک در دانشگاه اطلاعیه حضور پزشک متخصص بالینی و رژیم درمانی

5

اطلاعیه ـ مجموعه آبی اُپارک

6

اطلاعیه دوم حضور پزشک و متخصص تغذیه

7

اطلاعیه اول حضور پزشک و متخصص تغذیه